Algemeen Privacybeleid

 

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’ neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen we uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze vormt aldus het algemene beleid van ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’ op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Nathalie Van Ounsen,  ‘s Gravenstraat 286, 4567AR Clinge, Nederland

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Nathalie Van Ounsen (nathalie@coachingpraktijkeigenkracht.nl).   Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband. 

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy (zie verder).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Coaching praktijk Eigen Kracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld:
– u stelt een vraag via e-mail, telefoon en/of contactformulier: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden slechts bewaard tot wanneer de vraag is voldaan;
– uw contact- en persoonsgegevens die u verstrekt op het intakeformulier worden maximum 10 jaar bewaard in uw klantendossier;
– facturen en uw factuurgegevens (indien van toepassing) hebben een wettelijke verplichting om bewaard te worden.
– gegevens m.b.t. afgehandelde klachten worden toegevoegd aan uw klantendossier en worden 7 jaar bewaard;
– indien u via het contactformulier op de website of via het intakeformulier van Coaching praktijk Eigen Kracht heeft aangegeven interesse te hebben om later informatie over aangeboden en/of verdeelde diensten en/of producten van Coaching praktijk Eigen Kracht te ontvangen, worden uw gegevens bijgehouden net zolang tot wanneer u zich hiervoor uitschrijft.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  gegevens?

Coaching praktijk Eigen Kracht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonsich niet bereikt kunt worden en/of in het kader van uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de dienstverlening die u bij Coaching Praktijk Eigen Kracht verwacht. Onder deze dienstverlening valt: kennismakingsgesprek, intakegesprek, coachinggesprek, workshops, trainingen enz.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’ ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag voor dienstverlening en de met u gesloten overeenkomst. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als coaches vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’    (nathalie@coachingpraktijkeigenkracht.nl)  met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ‘Coaching praktijk Eigen Kracht’  uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Wijzigingen

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.

Website Disclaimer & Privacy policy

 

Deze website is eigendom van ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’

Contactgegevens: Nathalie Van Ounsen,  ‘s Gravenstraat 286, 4567AR Clinge, Nederland

Telefoon: :  Vanuit België 0488 618049
Vanuit Nederland 06 30663009

E-mail: nathalie@coachingpraktijkeigenkracht.nl

Ondernemingsnummer : NL246513846B01

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Nederlands recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’ verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Nathalie van Ounsen op nathalie@coachingpraktijkeigenkracht.nl.

Verwerkingsdoeleinden

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’  verbonden zijn of met enige andere partner van ‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’

‘Coachingpraktijk Eigen Kracht’ garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: nathalie@coachingpraktijkeigenkracht.nl

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.